ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δευ-Παρ: από 8:30 & Σαβ. από 9:30
210 4082024
210 4908722
Εθν. Αντιστάσεως 96, Δραπετσώνα
Αριστοτέλους 5, Νίκαια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες:


•    Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ( Ε1, Ε2 Ε3 Ν. )
•    Υπολογισμός τεκμηρίων και φόρου εισοδήματος.
•    Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.
•    Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και λοιπές δηλώσεις ακίνητης περιουσίας.

 

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις:


•    Ανάληψη διεύθυνσης και επίβλεψης λογιστηρίου.
•    Τήρηση λογιστικών βιβλίων ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ και σύνταξη μηνιαίων αναφορών.
•    Συστάσεις, ενάρξεις μεταβολές, διακοπές εταιρειών και επιχειρήσεων.
•    Παροχή φορολογικών συμβουλών.
•    Διεκπεραίωση διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων.
•    Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.
•    Εξαγωγή Μισθοδοσίας και χειρισμό όλων των θεμάτων.
που άπτονται των Εργατικών και Ασφαλιστικών Νόμων.


Γενικά Λογιστικές υπηρεσίες:


•    Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
•    Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
•    Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων,  και Υποκαταστημάτων.
•    Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
•    Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών .
•    Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
•    Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
•    Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ.,).
•    Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου.
•    Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες όλων των μορφών.

Φορολογικές υπηρεσίες:


•    Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.
•    Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
•    Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
•    Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
•    Φορολογικές υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
•    Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
•    Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
•    Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
•    Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:


•    Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας  σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
•    Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας.
•    Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
•    Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
•    Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
•    Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
•    Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
•    Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.
•    Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
•    Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
•    Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης.
•    Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας  σας και σε μορφή αρχείου Excel.


Ίδρυση εταιρείας:


•    Ίδρυση Εταιρίας.
•    Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
•    Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
•    Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

 

 

Search